Дърводобив

Изготвяне на горскостопански програми

Разполагаме с екип от лицензирани инженер-лесовъди, които събират необходимите документи по изготвянето на горскостопанска програма за твоята гора. След oдобрението на горскостопанската програма, подготвяме и нужните документи за провеждането на сечта – издаване на позволителни за сеч, превозни билети и освидетелстване на отделите

Контакт

Програма

Добив

Печалба