Земеделие

Услуги за собственици и наследници

Съдействаме с проверка на собствеността на земята в случай на наследяване. Необходимо е само да се свържеш с нас, да разполагаш с имената на собственика и землището, в което се намира имота.

Защитаваме твоите права и интереси като собственик на земята,

Чрез предоставянето под наем или аренда с договор, си гарантираш ежегоден доход (рента) от земята, която притежаваш без разходи по стопанисването и управлението и.

Имаш ли нужда от помощ за земеделските ти имоти, вещноправни въпроси, документи и законодателството в тази материя?

 

 • Въпроси, свързани с промяна статута на земеделски земи;

 • Изготвяне договор за разпределение на ползването;

 • Изготвяне договор за доброволна делба;

 • Подготовка на документи за нотариален акт;

 • Въпроси и становища относно вещно правни въпроси;

 • Покупко-продажба на имоти;

 • Въпроси свързани с Кадастъра;

 • Въпроси относно Параграф 4;

 • Въпроси за възстановяване на поземлени имоти;

 • Регистрация и пререгистрация на фирми.

Услуги за земеделци

Предлагаме съдействие за всички схеми и мерки, за които може да се кандидатства по дирекни плащания.

 • Регистрация като земеделски производител по Наредба №3 от 1999г., попълване на анкетни карти и анкетни формуляри, както и попълване на декларации по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ и заявления чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ;

 • Изготвяне на цялостен анализ на земеделското стопанство и консултации за схемите, по които може да се кандидаства;

 • Регистрация в системата за електронни услуги на Държавен фонд “Земеделие”, очератаване на земеделските парцели и подаване на електронни заявления по схемите за директни плащания;